Održana 22. vanredna sjednica Vlade Tuzlanskog kantona

Na danas održanoj vanrednoj sjednici Vlada je dala saglasnost Kantonalnom pravobranilaštvu, koje zastupa Vladu Tuzlanskog kantona pred Općinskim sudom u Tuzli u stečajnom postupku nad imovinom stečajnog dužnika „Konjuh“ d.d. u stečaju Kladanj, da se u navedenom postupku, na sjednici Odbora povjerilaca, izjasni za donošenje odluke o osmoj prodaji imovine putem javnog oglašavanja metodom usmenog javnog nadmetanja bez umanjenja cijene oglašene na sedmoj prodaji imovine.

Vlada je danas dala i saglasnost na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Javnog preduzeća „Šume Tuzlanskog kantona“ dioničko društvo Kladanj, a koji se odnosi na obavljanje poslova i finansiranje troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama i drugih poslova propisanim Zakonom o šumama za period 01.10.2018. – 31.12.2018. godine, u iznosu do 437.500,00 KM.

Kako bi se omogućila realizacija planirane nabavke nadogradnje postojećeg elektronskog dokument menadžment sistema, Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“. Radi se o tehničkoj izmjeni obzirom da je osim planirane nabavke stalnih sredstava, u okviru istih planiranih sredstava potrebno nabaviti određena stalna sredstva u obliku prava, a određeni dio nabavke se odnosi na nabavku usluga.

Nakon donošenja Odluke koja je bila u skladu sa zahtjevom JU OŠ „Humci“ Čelić, Ministarstvu obrazovanja i nauke TK je od strane ove javne ustanove dostavljen zahtjev za izmjenu odluke sa obrazloženjem će prilikom realizacije projekta biti angažovani zaposlenici škole koji će ugovorene aktivnosti izvoditi subotom. To znači da će nastali rashodi teretiti drugi ekonomski kod u Budžetu TK, te je Vlada danas donijela Odluku o izmjeni Odluke o usmjeravanju dijela donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu za JU OŠ „Humci“ Čelić.

Vlada je danas odobrila i usmjeravanje transfera za posebne namjene, u Budžet Tuzlanskog kantona za 2018. godinu. Za nabavku projektora, platna za projektor, nosača za projektor i postavljanje prateće instalacijske opreme Grad Tuzla  je JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla dodijelio 882,35 KM.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara