Održan okrugli sto na temu „Prevencija i suzbijanje seksualnog nasilja nad ženama i djecom”

Svako dijete može biti žrtva seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja i što je dijete mlađe i duži period zarobljeno u strahu od počinioca, to su posljedice na njegov razvoj teže i dugotrajnije.

Da bi skrenuli pažnju na potrebe djeteta i njegovo pravo na adekvatnu zaštitu, danas je (3.7.2018. godine) u suorganizaciji Komisije za pravdu, ljudska prava i građanske slobode i Komisije za jednakopravnost spolova Skupštine Tuzlanskog kantona te Udruženja „Zemlja djece u BiH“, organizovana stručna rasprava / okrugli sto na temu „Prevencija i suzbijanje seksualnog nasilja nad ženama i djecom – zakonodavni i institucionalni okvir“.

Pored predstavnika navedenih skupštinskih komisija i Udruženja „Zemlja djece“, raspravi su prisustvovale predstavnice Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, resornih kantonalnih ministarstva, Institucije Obudsmena za ljudska prava, te tužiteljica Federalnog tužilaštva koja je i predsjednica Udruženja tužilaca FBiH.

Na Okruglom stolu predstavljen je zakonski okvir u FBiH koji se odnosi na krivična djela protiv braka, porodice i mladeži učinjena na štetu djeteta i posljedice njegove neusklađenosti sa ratifikovanim međunarodnim ugovorima za prevenciju i zaštitu žrtava ovih krivičnih djela.

Zajednička ocjena svih učesnika je da se radi o najtežim oblicima zloupotebe i iskorištavanja djece i da zakonodavna i izvršna vlast u FBiH moraju hitno poduzeti sve odgovarajuće mjere koje mogu doprinijeti boljoj zaštiti djece, a koje se prevashodno odnose na usklađivanje krivično-pravnog okvira u FBiH sa zahtjevima Konvencije o zaštiti djece od seksualnog nasilja i zloupotrebe i Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja, i to u pravcu:

  • Pooštavanja kaznene politike za počinioce ovih krivičnih djala, te uspostavu registra – baze sa podacima o počiniocima;
  • Ukidanje amnestije za počinioce ovih krivičnih djela;
  • Ukidanje zastare za krivično gonjenje;
  • Povećavanje starosne granice za dobrovoljan pristanak na spolni odnos sa 14 na 16 godina;
  • Uvrđivanje zabrane počiniocu ovih djela obavljanja poziva ili bilo kakve djelatnosti kojom se dovodi u vezu sa djecom;
  • Obavezno izricanje mjera liječenja- psihosocijalni tretman počiniocima;
  • Definisanje mjere psiho-socijalne podrške koje se obavezno primjenjuju prema žrtvama seksualnog zlostavljana i porodicom žrtve.

U narednom periodu će Komisija za jednakopravnost spolova i Komisija za pravdu ljudska prava i građanske slobode inicirati Skupštini Tuzlanskog kantona podnošenje inicijative Federalnom parlamentu za što hitnije usvajanje izmjena i dopuna Krivičnog zakona FBiH kako bi se uskladio sa konvencijama koje je naša zemlja ratifikovala a tiču se zaštite najranjivije kategorije društva – djece.

aktuelno.ba / Služba Skupštine Tuzlanskog kantona

Komentari

Komentara