Aktivnosti Tima za sprječavanje korupcije na području TK

Vlada Tuzlanskog kantona je danas prihvatila Izvještaj o provođenju aktivnosti iz Akcionog plana za provođenje Programa za borbu protiv korupcije na području Tuzlanskog kantona 2016 – 2019 za 2018.godinu. Kako se u Izvještaju navodi tokom 2018. godine fokus je stavljen na izradu Planova integriteta organa uprave i institucija Kantona, realizacija obuka u saradnji sa APIK-om namijenjene imenovanim kontakt osobama, unapređenje saradnje sa partnerskim institucijama, te realizacija aktivnosti u okviru projekta „Proaktivni monitoring provođenja strateških antikorupcijskih dokumenata“.

Zaključno sa 31.12.2018.godine, od ukupno 169 institucija, 51 institucija usvojila je plan borne protiv korupcije, 28 institucija dostavile su korigovane planove borbe protiv korupcije na konačno mišljenje, dok 38 institucija nisu postupile po uputi Tima za dostavljanje korigovanih planova. Također, Vlada Tuzlanskog kantona i Tim su u proteklom periodu akcenat stavili na unaprjeđenje saradnje sa partnerskim institucijama na pitanjima prevencije i borbe protiv korupcije. U tom pogledu posebno se ističe kontinuirana saradnja sa Misijom OSCE u BiH, čiji predstavnici prisustvuju i sastancima Tima. Također, saradnja je uspostavljena sa APIK-om, a posebno sa antikorupcijskim timovima drugih kantona što doprinosi razmjeni iskustava i dobrih praksi.

Vlada je danas zadužila nadležna ministarstva da kontaktiraju ustanove i institucije iz svog resora koje do sada nisu uradile odgovarajuće planove borbe protiv korupcije i planove integriteta, te da ih obavežu da te planove izrade i u roku od 30 dana dostave na uvid Timu za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona. Također, svi organi i institucije Tuzlanskog kantona koje su donijele odgovarajuće planove borbe protiv korupcije i planove integriteta su zadužene da uđu u realizaciju planiranih aktivnosti, te da o tome obavijeste Tim za sprečavanje korupcije na području Tuzlanskog kantona.

aktuelno.ba

Komentari

Komentara